หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะนง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทะนง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
โทร : 056-991-515,056-991-523
1
2
3
 
งานเข้าพรรษา
วัดทะนง ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทะนง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2557


 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบร [ 18 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 418 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
 
อบต.ไผ่หลวง คำสั่งแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวงเรื่อง แต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 23 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่หลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้า [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่หลวง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่หลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวงเรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษกรณีกระทำผิดวิน [ 2 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่หลวง แผนพัฒนาบุคคลากรประจำปีงบประมาณ2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่หลวง ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่หลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวงเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่หลวง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานตำบลและลูกจ้างประจำ( [ 1 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.ตะพานหิน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านบุ่ง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองคะเชนทร์ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ไทรงาม ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ไทรงาม ประชาสัมพันธ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู (ครั้งที่ 1 ครึ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ไทรงาม การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่ามะคาบ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่ามะคาบ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12-13/2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้ายน้ำ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้ายน้ำ ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ทะนง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองคะเชนทร์ กองช่าง งานไฟฟ้า ได้ออกซ่อมไฟรายทาง ตามที่ได้รับแจ้งมา เป็นไฟฟ้าสาธารณะรายทางหมู [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
   
 
 
 

 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 เม.ย. 2564)    อ่าน 130  ตอบ 5  
โอนย้าย (5 ก.พ. 2564)    อ่าน 21  ตอบ 0  
เบอร์โทรศัพท์ (11 มี.ค. 2563)    อ่าน 107  ตอบ 0  
 
 
   
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 

 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กยผ. มท 0815.2/ว809  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) กศ. มท 0816.4/ว812  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว26  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว807 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ข้อแนะนำ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว6  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว801 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2) กพส. มท 0810.4/ว805  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) กพส. มท 0810.6/ว778  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว796 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว802  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว793  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว797  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว798  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว795  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 กสว. มท 0820.2/ว770 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.4/ว6 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว776  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว790  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
  
 


 
(พจ 0023.3/ว 1643 ลว.21 เม.ย.64 เชิญประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 1643 ลว.21 เม.ย.64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1642 ลว 21 เม.ย.64 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 1642 ลว 21 เม.ย.64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1641 ลว 21 เม.ย.64 เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง i6jomuj 31,33 - 34 (พจ 0023.3/ว 1641 ลว 21 เม.ย.64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1647 ลว 21 เม.ย.64 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2564 (พจ 0023.3/ว 1647 ลว 21 เม.ย.64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1646 ลว 21 เม.ย.64) จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน (พจ 0023.3/ว 1646 ลว 21 เม.ย.64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1645 ลว 21 เม.ย.64 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาปฏิบัติการสัมมนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 1645 ลว 21 เม.ย.64  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.5/ว266 ลว 21 เม.ย. 64 แนวทางการรายงานผลการติกตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) (ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว266 ลว. 21 เม.ย. 64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.2/ว 1637 ลว 21 เมษายน 25 เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (พจ 0023.2/ว1637 ลว 21 เมษายน 2564)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 265 ลว 21 เม.ย. 64 แจ้งกฎกระทรวงกำหนดเแบบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารชุด พ.ศ. 2564  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.5/ว1615 ลว 20 เม.ย.64 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ)ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564)พจ0023.5/ว 1615 ลว 20 เม.ย.64  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1635 ลว.21 เม.ย.64 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 1635 ลว.21 เม.ย.64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว1621 ลว 21 เม.ย. 64 เลื่อนการอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3,4 พจ0023.2/ว1621 ลว 21 เม.ย. 64  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
(พจ0023.2/ว1622)(ลว 21 เม.ย. 64) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พจ0023.2/ว1622)(ลว 21 เม.ย. 64)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว1623 ลว 21 เม.ย. 64 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทบฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยงชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3,4 พจ0023.2/ว1623 ลว 21 เม.ย. 64  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว1607 ลงวันที่ 20 เมษาย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
(พจ0023.4/ว1598)(ลง 20 เม.ย 64) ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมวินัยและประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับวินัย(พจ0023.4/ว1598)(ลง 20 เม.ย 64)  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/4388 ลว 20 เม.ย.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร(เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เดือน กุมภาพันธ์ (พจ0023.5/4388 ลว 20 เม.ย.64)  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 1554 ลว.17 เม.ย.64 การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 (พจ 0023.3/ว 1554 ลว.17 เม.ย.64)  [ 17 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/256 ลว 16 เม.ย. 64 งดจัดการประชุม พจ0023.2/256 ลว 16 เม.ย. 64  [ 16 เม.ย. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว1537 ลว 16 เม.ย.64) การอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563(พจ0023.5/ว1537 ลว 16 เม.ย.64)  [ 16 เม.ย. 2564 ]  
  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,600,668 เริ่มนับ 9 ก.ย. 2557
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10